วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านธุรกิจนายหน้าประกันภัย ที่พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล และดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร พนักงาน รวมถึงผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี

พันธกิจ

  • สร้างระบบบริการมาตรฐานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ ลูกค้า
  • สร้างนวัตกรรมในการบริหารที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
  • สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพและเป็นส่วนหนึ่งของกิจการเสมือนการเป็นเจ้าของ