ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 53,895,000 41.4
2. นางจารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง 19,999,000 15.3
3. นางสาววรรณชนก วารุณประภา 18,400,000 14.1
4. นายลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์ 4,780,000 3.6
5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ 4,275,000 3.2
6. นายไชยฉัตร วณิชย์พรรค 1,800,000 1.3
7. นางสาวสุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ 1,500,000 1.1
8. นางสาวอรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 1,360,000 1.0
9. นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 1,020,000 0.7
10. นายสุรชัย เอียมอารยวิทย์ 1,000,000 0.7
11. นายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี 900,000 0.6
12. นายณรงค์ สาระสมบัติ 899,200 0.6
13. นายวิชัย วชิรพงศ์ 880,300 0.6
14. นายพิชชา ชัยวิเชียร 689,900 0.5
15. นายธีระ คงศรีเจริญ 675,200 0.5
16. นายเลิศชัย เลิศรุ่งเรือง 674,000 0.5
17. นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 655,000 0.5