ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 50,995,000 39.23
2. นางจารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง 28,999,000 22.31
3. นางสาววรรณชนก วารุณประภา 20,000,000 15.38
4. นายวิสูติ อนุรักษ์วงศ์ศรี 1,503,600 1.16
5. นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 1,072,000 0.82
6. นายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี 740,000 0.57
7. นางสาวภัทรพร บุญยเกียรติวัฒนา 715,000 0.55
8. นายวุฒิศักดิ์ วรศิลป์ชัย 702,300 0.54
9. นายสมชาติ วิวรรธน์อภินัย 673,000 0.52
10. นายสุรชัย พุทธพรประสิทธิ์ 670,300 0.52