การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอหุ้นบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2560
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ