การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอหุ้นบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2560
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ