ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม เวลา สถานที่
11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2559 เวลา 14:10 – 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2559 เวลา 14:10 – 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย