ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน ไตรมาส1/60
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 288.83
หนี้สินรวม 35.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น 252.92
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 65.00
รายได้รวม 41.09
กำไรสุทธิ 4.39
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 16.62
ROE(%) 16.44
อัตรากำไรสุทธิ(%) 10.68