ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งวดงบการเงิน ไตรมาส 3/60
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 269.52
หนี้สินรวม 35.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 233.81
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 65.00
รายได้รวม 105.72
กำไรสุทธิ 3.78
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03