ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งวดงบการเงิน งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 290.77   272.77  
หนี้สินรวม 36.73   33.59  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 254.03   239.18  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 65.00   65.00  
รายได้รวม 164.46   139.29  
กำไรสุทธิ 27.84   8.74  
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.23   0.07