ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน ไตรมาส 3/2559
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 281.72
หนี้สินรวม 34.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น 247.28
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 65.00
รายได้รวม 122.75
กำไรสุทธิ 21.26
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.18
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 12.58
ROE(%) 11.47
อัตรากำไรสุทธิ(%) 17.32